spinner
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky: Pravidlá cookies  Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky. Viac informácií →

GDPR

Poučenie o ochrane osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich z Dohody. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu z Dohody vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá Dohoda. V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. V súvislosti s naplnením cieľov Dohody môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr. okresnému úradu, advokátovi, notárovi, znalcovi, banke, fin.sprostredkovateľovi. Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov. Máte právo:

-     na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,

-     požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,

-     získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,

-     požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,

-     požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

-     podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Na základe oprávneného záujmu Sprostredkovateľa môžu byť Vaše kontaktné osobné údaje spracúvané Sprostredkovateľom na účely priameho marketingu. Voči tomuto spracúvaniu máte možnosť kedykoľvek podať námietku, čo spôsobí, že osobné údaje sa už nemôžu na také účely ďalej spracúvať.

 

Poučenie o reklamáciách a  alternatívnom riešení sporov:

V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa môžete uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Sprostredkovateľa, ktorý určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo na náhradu škody. Máte právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že Sprostredkovateľ porušil Vaše práva. Máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk), ak Sprostredkovateľ na Vašu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Podrobnejšie informácie sú uvedené v reklamačnom poriadku Sprostredkovateľa.  

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou ADOMOS REAL s.r.o. (ďalej len" ADOMOS REAL“).

 

a.     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 12.09.2019. Môže byť zmenený spoločnosťou ADOMOS REAL.

b.     Právnická alebo fyzicka osoba  podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami (realitná kancelária), ktorá je na základe zmluvy o uzatvorenej so spoločnosťou ADOMOS REAL.

c.     Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária ADOMOS REAL poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou ADOMOS REAL sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej realitnej kancelárie ADOMOS REAL.

d.     Príslušná realitná kancelária ADOMOS REAL spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou ADOMOS REAL.

e.     Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou ADOMOS REAL vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária ADOMOS REAL s klientom písomne nedohodne inak.

f.      Reklamáciu môže realitná kancelária ADOMOS REAL uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

g.     Pokiaľ realitná kancelária ADOMOS REAL uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách. 

h.     Pokiaľ realitná kancelária ADOMOS REAL uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. 

i.      Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária ADOMOS REAL dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

j.      Tento reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitné kancelárie ADOMOS REAL na území Slovenskej republiky.

k.     Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.